IM-1801-mã X

IM-1801-mã X

  • Mã sản phẩm:IM-1801-mã X
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư chính dán sẵn khổ thành phẩm 14x9.5 cm, Giấy Fo trắng 150gsm (T-248), in 1 mặt.

Thiệp dạng xếp 3 khổ gấp lại 8.8x13 cm, Giấy Fo trắng 230gsm(T-246), in 2 mặt (phôi chưa in nội dung)